Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 17-06-2021

Artikel 1: Definities
HuisWerkCafé Groningen: huiswerkbegeleiding en bijles door David Verrijk en Roos Visser handelend onder de naam HuisWerkCafé Groningen, gevestigd en kantoorhoudend te H.W. Mesdagstraat 79, 9718HE Groningen;
Bijles: het op individuele basis ondersteunen en begeleiden van de leerling, met als doel dat leerling het door hem, contractant of HuisWerkCafé Groningen gesignaleerde probleem – bij het begrijpen en bestuderen van de leerstof- op te lossen;
Contractant: de (rechts)perso(o)n(en) met wie HuisWerkCafé Groningen de overeenkomst sluit;
Cursussen: het op aanvraag van opdrachtgever verzorgen van interventie t.a.v. de executieve functies, waarbij leerlingen zich op het gebied van zelfregulerend leren en metacognitie ontwikkelen om leerwinst te bevorderen;
Huiswerkbegeleiding: het op collectieve en structurele basis begeleiden en ondersteunen van leerling bij het maken van zijn huiswerk door middel van bieden van een studielocatie, het afnemen van overhoringen, het controleren van het gemaakte huiswerk en – indien nodig – het geven van uitleg aan leerling over de door hem te bestuderen stof;
Inschrijfformulier: het door HuisWerkCafé Groningen gehanteerde document ter vastlegging van de contractgegevens en de aanvangsdatum van de overeenkomst;
Leerling: de persoon aan wie HuisWerkCafé Groningen Diensten levert;
Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht, krachtens welke overeenkomst HuisWerkCafé Groningen zich jegens contractant verplicht tot het leveren van diensten aan de door contractant aan te wijzen leerling en contractant zich jegens HuisWerkCafé Groningen verplicht tot het betalen van de facturen;
Website: de website van HuisWerkCafé Groningen met als URL www.huiswerkcafégroningen.nl

Artikel 2: Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op de dag waarop de contractant het inschrijfformulier ondertekent.
 2. De overeenkomst start op de door HuisWerkCafé Groningen en contractant overeengekomen datum zoals vermeld op het inschrijfformulier.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Bij inschrijving verbindt men zich voor tenminste twee maanden. Opzegging dient minimaal één maand van te voren schriftelijk of per e-mail plaats te vinden door contractant.
 5. Voor de huiswerkbegeleiding geldt een wederzijdse proeftijd van twee weken. Deze periode is vrijblijvend. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.
 6. Ontbinden van de overeenkomst in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie is niet mogelijk. Als vakantiedata worden de door de overheid vastgestelde data aangehouden. Voor eindexamenleerlingen is dit punt niet van toepassing.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de contractant HuisWerkCafé Groningen toestemming de inloggegevens van Magister/SOMtoday te gebruiken voor het digitaal planprogramma/ leerlingvolgsysteem. Indien contractant schriftelijk aangeeft géén toestemming te geven tot het gebruik van Magister/SOMtoday gaat zij ermee akkoord dat tijdens de begeleiding geen gebruik wordt gemaakt van het planprogramma/ leerlingvolgsysteem.
 8. De overeenkomst zal aan het einde van het (school)contractjaar automatisch verlengd worden in acht houdend de wettelijke opzegtermijnen.


Artikel 3: Uitvoering overeenkomst

 1. HuisWerkCafé Groningen levert de diensten op de bedrijfslocatie aan de H.W. Mesdagstraat 79, 9718 HE Groningen tenzij anders overeengekomen.
 2. HuisWerkCafé Groningen gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een inspanningsverplichting aan en doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot schoolresultaten.
 3. Leerlingen zijn verplicht zich aan de regels en aanwijzingen van HuisWerkCafé Groningen en haar medewerkers op te volgen. Tevens begeven leerlingen van huiswerkbegeleiding zich alleen in de daarvoor bedoelde ruimtes. Tijdens de intake krijgen contractant en leerling a.d.h.v. een rondleiding te zien welke ruimtes dit zijn.
 4. HuisWerkCafé Groningen heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de betreffende dag zonder daarvoor financiële compensatie te geven. Tevens worden bij overtreden van de regels ouders/verzorgers geïnformeerd en eventueel uitgenodigd tot gesprek.
 5. HuisWerkCafé Groningen voorziet leerlingen van thee, limonade, vruchtensap en water en wisselende snacks. Indien er sprake is van allergieën brengt contractant HuisWerkCafé Groningen hiervan vóór de start van de begeleiding op de hoogte.
 6. Door de leerling meegebrachte etenswaren mogen genuttigd worden, m.u.v. zakken chips/ snoep etc. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.
 7. Voor schade aan de door HuisWerkCafé Groningen aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en kantoorartikelen is de contractant volledig aansprakelijk.
 8. HuisWerkCafé Groningen verschaft via een digitaal leerlingvolgsysteem (of op afgesproken contactmomenten) informatie aan de contractant omtrent gang van zaken en de vorderingen van de leerling. Evaluaties zullen kort en bondig zijn. In verband met privacy kan contractant alleen de evaluatie inzien van eigen kind(eren) door in te loggen met persoonlijke inloggegevens.
 9. De contractant zal HuisWerkCafé Groningen tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
 10. Er staat de leerlingen een laptop met internetverbinding en een printer/ kopieerapparaat ter beschikking. Het gebruik hiervan gebeurt onder toezicht van de begeleiding, maar in beginsel dienen leerlingen voor eigen benodigde device te zorgen; Wifi staat hierbij tot hun beschikking. Het is niet de bedoeling dat er hele werkstukken uitgeprint worden, maar een enkele afdruk is geen probleem.
 11. Telefoons worden enkel gebruikt in pauzes of in overleg met begeleider als dat nodig is voor een schoolopdracht. We vragen de leerling de telefoon op andere momenten in de tas te houden. Indien leerling toch veel wordt afgeleid door de telefoon dan zullen we contact met ouders opnemen voor het maken van afspraken t.a.v. telefoongebruik.

Artikel 4: Huiswerkbegeleiding

 1. HuisWerkCafé Groningen is in een reguliere schoolweek vier dagen geopend voor huiswerkbegeleiding: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 – 18.00u.
 2. Bij inschrijving wordt met contractant een overeenkomst aangegaan voor het bezoeken van de huiswerkbegeleiding voor 2, 3 óf 4 dagen per week (een incidentele uitzondering is bespreekbaar, maar HuisWerkCafé Groningen kan daartoe geen garanties geven). Losse, extra dagen kunnen in overleg worden ingepland tegen een meerprijs.
 3. Het pakket kan met onmiddellijke ingang worden geüpgraded indien hiervoor voldoende ruimte is bij HuisWerkCafé Groningen. Hiervoor dient contractant schriftelijk of per e-mail aanvraag te doen.
 4. Een pakket kan worden gedowngraded met een overgangsperiode van een maand. Hiervoor dient contractant schriftelijk of per e-mail aanvraag te doen.
 5. Leerlingen voor de huiswerkbegeleiding zijn minimaal 2 uur per keer aanwezig. In principe mogen leerlingen niet eerder naar huis wanneer zij aangeven klaar te zijn met hun huiswerk, tenzij anders afgesproken (en schriftelijk vastgelegd) met contractant of tenzij contractant hier in een incidenteel geval schriftelijk of via e-mail/WhatsApp toestemming voor heeft gegeven.
 6. De leerling wordt verwacht op de dagen zoals afgesproken in de overeenkomst. Incidenteel is het mogelijk een dag te ruilen, mits er voldoende plek is voor de leerling. Contractant dient hiervoor tijdig een verzoek per e-mail of telefoon in te dienen en hiervoor moet schriftelijk akkoord worden gegeven door HuisWerkCafé Groningen.
 7. Huiswerkbegeleiding is geen bijles, ons streven is om de leerlingen huiswerk inhoudelijk zo zelfstandig mogelijk te laten maken. Samen met de begeleiders leert de leerling huiswerk te plannen en maken. De werkwijze van de huiswerkbegeleiding is erop gericht om de leerling optimaal te laten werken en voldoende controle uit te voeren om zowel de studievaardigheden als studieresultaten te verbeteren. Ter ondersteuning gebruiken we hiervoor een digitaal planprogramma/ leerlingvolgsysteem. Het leerwerk wordt indien nodig overhoord.
 8. Indien een leerling verhinderd is om naar de huiswerkbegeleiding te komen, dient deze door contractant te worden afgemeld per brief, e-mail of telefoon voorafgaand aan het moment waarop de leerling door HuisWerkCafé Groningen verwacht wordt in de huiswerkbegeleiding.
 9. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de huiswerkbegeleiding komt, zal HuisWerkCafé Groningen zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
 10. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen geen vergoeding in rekening worden gebracht. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
 11. HuisWerkCafé Groningen is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
 12. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal de begeleiding gewoon in rekening gebracht worden.
 13. In de officiële zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie en op nationale feestdagen geeft HuisWerkCafé Groningen geen huiswerkbegeleiding.
 14. In de maanden beginnend en eindigend met de officiële zomervakantie wordt er naar evenredigheid van tijd gefactureerd. Een maand met vier volle weken wordt als volle maand aangezien. Dit geldt ook voor de eerste maand waarin de leerling begint. Alle andere maanden, inclusief de maanden met de herfst-, voorjaars- en meivakantie, worden als volle maand gefactureerd. De zomervakantie wordt niet gefactureerd.
 15. Eventueel extra begeleiding in vakantieperiodes zal extra in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Bijles

 1. HuisWerkCafé Groningen is in de weekenden, en eventueel doordeweeks, geopend voor bijles. Bijles wordt gegeven op afspraak.
 2. Bijles wordt gegeven gedurende een periode van 50 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 3. HuisWerkCafé Groningen en contractant stellen de omvang en frequentie van de bijles in onderling overleg vast.
 4. Voor bijlessen geldt een opzegtermijn van 3 weken indien een overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan.
 5. Bijlessen, met uitzondering van spoedbijlessen, vinden wekelijks plaats op een vaste afgesproken tijd.
 6. HuisWerkCafé Groningen streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen, maar kan dit niet garanderen.
 7. Indien de leerling zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een les of begeleiding verzuimt, is HuisWerkCafé Groningen gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een bijles niet doorgaat vanwege afzegging door een medewerker van HuisWerkCafé Groningen, brengt HuisWerkCafé Groningen uiteraard geen kosten in rekening.
 8. Met betrekking tot het afzeggen van een bijles gelden bij HuisWerkCafé Groningen de volgende regels: Als de bijles meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de bijles 24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt de gehele bijles in rekening gebracht.
 9. Indien een leerling niet naar een bijles kan komen, zal deze bijles niet verzet worden (incidenteel verzetten is bespreekbaar, maar HuisWerkCafé Groningen kan daartoe geen garanties geven). Indien een leerling niet aanwezig wil/kan zijn, zal de bijles afgezegd dienen te worden. Hierbij gelden de onder 5.8 genoemde regels. Structureel verzetten van een bijles is in overleg wel mogelijk.

Artikel 6: Cursussen

 1. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal HuisWerkCafé Groningen trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus. Indien een vervanging niet mogelijk is en HuisWerkCafé Groningen de cursus annuleert zal zij het cursusgeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op (aanvullende) schadevergoeding.
 2. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een cursus binnen 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
 3. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
 4. Indien een cursus wordt gegeven op locatie dient opdrachtgever te zorgen voor een geschikte ruimte.

 

 

Artikel 7: Tarieven, betaling en restitutie

 1. De prijzen voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en cursussen worden elk jaar per 1 augustus vastgesteld voor het volgende schooljaar en bekend gemaakt op de website. Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.
 2. Voor huiswerkbegeleiding en bijles geschiedt betaling achteraf en één keer per maand. Contractant krijgt per e-mail een gespecificeerde factuur met een vast bedrag als genoemd in de overeenkomst. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, bij voorkeur via automatische incasso of anders door storting op de rekening die door HuisWerkCafé Groningen op de factuur wordt vermeld.
 3. Voor cursussen dient de betaling vooraf te worden volbracht. HuisWerkCafé Groningen verzendt daartoe per e-mail een factuur. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt HuisWerkCafé Groningen zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 4. Bij het door contracten in gebreke blijven van betaling of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, is contractant van rechtswege in verzuim en zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde kosten, zoals rente en eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In de maanden juli en augustus wordt voor huiswerkbegeleiding een bedrag naar rato van genoten begeleiding in rekening gebracht zoals omschreven in artikel 4.14.
 6. Voor huiswerkbegeleiding kan geen restitutie van betaling plaatsvinden voor vakanties korter dan 10 opeenvolgende schooldagen. Hiermee worden bedoeld de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie en nationale feestdagen. Tevens kan er geen restitutie plaatsvinden over de periode van het door de school gekozen moment van laatste lesactiviteit en het door de overheid officieel vastgestelde begin van de zomervakantie.
 7. Extra diensten tijdens vakantieperiodes worden apart in rekening gebracht.
 8. Indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen huiswerkbegeleiding afneemt met een reden anders dan welke genoemd in artikel 4.10, is restitutie niet mogelijk.
 9. In geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 11.1 is HuisWerkCafé Groningen verplicht tot restitutie van het betaalde geld vanaf de dag van intreding van de overmacht.
 10. Contractant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens HuisWerkCafé Groningen.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Ontbinding van de overeenkomst door HuisWerkCafé Groningen is in de volgende gevallen mogelijk:
  • Indien de contractant een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de factuurdatum van de laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd.
  • Indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt.
  • Indien de leerling langer dan drie weken niet aanwezig is geweest bij de huiswerkbegeleiding of bijlessen.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1. HuisWerkCafé Groningen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door HuisWerkCafé Groningen verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, rapporten, brochures, adviezen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van HuisWerkCafé Groningen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van HuisWerkCafé Groningen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. De aansprakelijkheid van HuisWerkCafé Groningen blijft beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door dienstverlener aan afnemer gefactureerde bedragen van het product. Dit behoudens wettelijke aansprakelijkheid.
3. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HuisWerkCafé Groningen of haar medewerkers.
4. HuisWerkCafé Groningen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. HuisWerkCafé Groningen is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
6. Aansprakelijkheid van HuisWerkCafé Groningen beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar HuisWerkCafé Groningen, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van HuisWerkCafé Groningen.

 

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HuisWerkCafé Groningen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HuisWerkCafé Groningen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. HuisWerkCafé Groningen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HuisWerkCafé Groningen haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HuisWerkCafé Groningen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HuisWerkCafé Groningen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien HuisWerkCafé Groningen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst en algemene voorwaarden (en alle overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Groningen.

Chat openen
App ons gerust. Wel zo makkelijk!
Inschrijven voor een gratis proefles? Even langskomen om de sfeer te proeven? App ons gerust. Wel zo makkelijk!